Algemene voorwaarden

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van zoishulst.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Hulst voor Elkaar. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Hulst voor Elkaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Hulst voor Elkaar.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Hulst voor Elkaar te mogen claimen of te veronderstellen.v

Stichting Hulst voor Elkaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Hulst voor Elkaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van zoishulst.nl op deze pagina.

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Wij zijn Zo=Hulst. Wij zijn de Coöperatieve vereniging Leeft Samen U.A..
  2. Wij faciliteren onder andere bedrijven of instanties door het inrichten van een platform. Het platform is vrij toegankelijk. / Niet wij maar deze derden bepalen wie er gebruik kunnen maken van dit platform.
  3. Gebruiker: De gebruiker van een door ons ontwikkelde website of platform.
  4. Profiel: De persoonlijke kenmerken, voorkeuren en informatie die een gebruiker heeft verstrekt en ingevoerd om te communiceren op het platform.
  5. Content: De inhoudelijke informatie die door gebruikers of derden wordt geplaatst op een platform, website of andersoortig door ons ontwikkelde ict-tool.
  6. Diensten: De door ons geleverde diensten, geleverde ICT of andere diensten die bestaan uit het ter beschikking stellen van content, in welke vorm dan ook.
 2. Toepassingsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Zo=Hulst en de gebruiker.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit platform.
 3. Gebruik van het platform
  1. Het platform heeft als doel om gebruikers onderling met elkaar te laten communiceren. Het platform is een passief medium.
  2. Gebruikers kunnen hun profiel aanmaken door het registratieproces te voltooien. Hierbij moet de gebruiker actuele en volledige informatie verstrekken. De gebruiker garandeert verder dat eventuele wijzigingen onmiddellijk worden doorgegeven.
  3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
  4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij plaatst op het platform. Wanneer sprake is van inhoud die door ons wordt beschouwd als kwetsend, beledigend, discriminerend of op een andere manier moreel verwerpelijk, behouden wij ons het recht voor om deze informatie zonder nadere toelichting te verwijderen. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels, kan een gebruiker worden verwijderd van het platform.
  5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer derden gebruik maken van het account van een gebruiker, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de informatie die derde plaatst.
  6. Zo=Hulst kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijk gebruik van het account van een gebruiker.
  7. Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden, waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Het is ook niet toegestaan inhoud te publiceren die kan worden gekenschetst als lasterlijk, beledigend, obsceen, kwetsend of gewelddadig van karakter is. Het is evenmin toegestaan berichten te plaatsen die kunnen leiden tot racisme of geweld kunnen uitlokken. Het is in het algemeen ook niet toegestaan om berichten te plaatsen die in strijd zijn met de doelstelling van het platform of met de geldende regels of fatsoensnormen.
  8. Het is niet toegestaan in te breken op de infrastructuur van het platform, de infrastructuur van het platform te gebruiken voor eigen doeleinden, hetzij gegevens van gebruikers te verzamelen en te gebruiken voor eigen doeleinden.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Zo=Hulst spant zich maximaal in om het platform op ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en beschikbaar te houden.
  2. Zo=Hulst spant zich in om het platform met alle redelijke middelen te beveiligen.
  3. Gebruikers kunnen Zo=Hulst op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit, het verwijderen of doen verwijderen van content of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van het platform of informatie op het platform.
 5. Content
  1. De inhoud van content, zoals die kan worden geplaatst, op het platform, wordt niet vooraf door ons gecontroleerd. Degene die de content plaatst is daarvoor aansprakelijk. Zo=Hulst heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de profielen te controleren of de geplaatste content permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van regels, zullen gebruikers Zo=Hulst hiervan op de hoogte moeten stellen. Zo=Hulst kan binnen haar mogelijkheden inspanningen verrichten om herhaling te voorkomen en indien noodzakelijk de uitingen op het platform te verwijderen.
 6. Privacy
  1. Zo=Hulst besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens. Zo=Hulst garandeert dat zij nooit informatie zal verstrekken aan derden die herleidbaar is tot individuele gebruikers, tenzij Zo=Hulst door een wettelijke regel verplicht is die informatie aan derden, bijvoorbeeld justitie, te verstrekken. Op geen enkele wijze aanvaart Zo=Hulst aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op privacy of het verkrijgen van persoonsgegevens door derden.
 7. Tarieven
  1. Er is sprake van een voor gebruikers mits natuurlijke personen of consumenten kosteloze dienst, Zo=Hulst faciliteert slechts in het contact tussen de gebruikers onderling en is geen contractspartij van enige gebruiker.
  2. Gebruikers voor zover dat natuurlijke personen betreft, zijn geen vergoeding aan Zo=Hulst verschuldigd voor het gebruik van het platform. Uitsluitend bij gebruikers die geen natuurlijke personen / consumenten zijn, kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
 8. Intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectueel eigendom, alle rechten op alle op het platform aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Zo=Hulst of haar licentiegevers.
  2. Intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van het platform voorzover deze toebehoren aan Zo=Hulst worden om niet ter beschikking gesteld aan derden. In beginsel wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open source-software. Mocht de licentiegever over deze rechten beschikken, kan Zo=Hulst deze rechten niet ter beschikking stellen aan derden en staat het derden niet vrij deze software voor eigen doeleinden te gebruiken.
  3. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden of programmatuur op het platform achterlaten, dragen gebruikers de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten over aan Zo=Hulst en vrijwaren Zo=Hulst derhalve van aanspraken van derden hierop.
  4. Wanneer Zo=Hulst op de hoogte zou worden gebracht van vermeend inbreuk makend materiaal of vermeend inbreuk makende links en/of hyperlinks op het platform, heeft Zo=Hulst het recht, maar niet de plicht, de inhoud, links of hyperlinks te verwijderen.